Strona główna

Polityka przetwarzania danych osobowych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - siedziba: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100 są Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 li. a RODO).
  MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o. przechowywało będą Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisach dotyczących postępowań administracyjnych, sądowych lub skarbowych, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 67 26-22-661
  • drogą elektroniczną: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
  • osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec
woj. wielkopolskie
Numer KRS: 0000058825 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 766 000 65 50
REGON: 570544997
Wysokość kapitału zakładowego: 28 475 000,00 zł

Konto bankowe:
PEKAO S.A. I Oddział Wągrowiec
49 1240 3725 1111 0000 4057 9256
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2018-10-15 13:24
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2019-11-27 07:46
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 211236
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK