Organy Spółki

Władzami Spółki są następujące organy:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki


Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą w Spółce. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Wągrowca.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

 • zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności i planów rocznych
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki oraz sprawozdania finasowego
 • podział zysku lub pokrycie strat
 • przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszów Spółki
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 • ustalenie wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu Spółki
 • udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 • powiększenie lub obniżęnie kapitału zakładowego Spółki
 • zbycie udziału Spółki
 • zmiana aktu założycielskiego Spółki
 • połączenie Spółek
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki
 • przystąpienie Spółki do zrzeszeń oraz izb przemysłowo - handlowych
 • tworzenie przez Spółkę nowych Spółek oraz przystąpienie do innych Spółek
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie nad nim ograniczonego prawa rzeczowego
 • rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki
 • nabycie i zbycie nieruchomości, uzytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej
 • zatwierdzenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
 • uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników
 • pełnienie nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki
 • rozpatrywanie sprawozdań z wyników badań i kontroli Spółki
 • reprezentowanie Spółki w sporach i umowach między Spółką, a Zarządem Spółki w przypadku osobistego interesu członka Zarządu Spółki


Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym.Członkowie Rady działają kolegialnie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Rada składa się z trzech członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Zgromadzenie Wspólników.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 • Maciej Bieniek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Grzegorz Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej
 • Anna Chudzińska - Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Spółki - jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu - Krzysztof Garnetz


Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2007-03-21 19:11
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2024-06-05 14:31
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 6801
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK