PRZETARG OTWARTY - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na osiedlu KALISKA 2 w Wągrowcu w roku 2019"
03 czerwca 2019

Wągrowiec, dnia 03.06.2019r.

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza przetarg otwarty

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu KALISKA 2 w Wągrowcu


Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.bip.mpwik-wagrowiec.pl
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych.

Warunki Przetargu wraz załącznikami dostępne są na stronie internetowej

www.bip.mpwik-wagrowiec.pl.

Wykonawca na wniosek będzie mógł odebrać warunki w siedzibie Zamawiającego. 

Kryteria oceny ofert 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
najniższa cena brutto całego zamówienia – 100 pkt

Wadium 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł. (brutto)

Termin wykonania: 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r.

Miejsce i termin składania ofert 
1. Miejsce: Sekretariat Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec
2. Termin składania ofert: 18.06.2019 r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wągrowiec, ul. Janowiecka 100, w dniu 18.06.2019 r. o godz. 10.10 

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Dokumentacja postępowania w zał.

 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2019-06-03 14:42
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2019-09-10 10:33
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 1335
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK