Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS
31 sierpienia 2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2018

 

Numer ogłoszenia

1134273

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2018r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Lewandowska, Wojciech Dworakowski-Nowicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 67 26 22 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia pozostaje „Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS”.
Zamówienie obejmuje również wykonanie robót budowlanych i udzielenie licencji na oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - część III Zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Wągrowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia pozostaje „Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS” w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia pozostaje „Wdrożenie inteligentnego systemu do zarządzania siecią wod-kan GIS”.
Zamówienie obejmuje również wykonanie robót budowlanych i udzielenie licencji na oprogramowanie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik - część III Zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia).
Dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.mpwik-wagrowiec.pl/

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
38421000-2 Urządzenia do pomiaru przepływu
32260000-3 Urządzenia do przesyłu danych
48150000-4 Pakiet oprogramowania dla sterowania procesowego
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
51200000-4 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania
71300000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71323200 Projektowane usługi inżynieryjne w zakresie zakładów
71321300-7 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki
79421100 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
38221000-0 Geograficzne systemy informatyczne (GIS lub równorzędne)
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48610000-7 Systemy baz danych
48462000-4 Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019 roku.

Załączniki

 

Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

 

Zapytanie ofertowe - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Zapytanie ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt - Załącznik nr 7

Zapytanie ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt - Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt - Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt - Załącznik nr 4

Zapytanie Ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt - załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe - Część II - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt

 

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część II Zapytania ofertowego - Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego – Kontrakt

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) Kryterium nr 1 - Cena – 80 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
2) Kryterium nr 2 – Okres gwarancji jakości – 20%
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawiera załącznik - część I Zapytania ofertowego - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WĄGROWCU

Adres

Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

wielkopolskie , wągrowiecki

Numer telefonu

67 262 26 61

Fax

67 262 01 26

NIP

7660006550

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0061/17-00
 
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2018-08-31 11:48
przez: Magdalena Lewandowska
Ostatnio edytowany: 2019-09-10 10:30
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 1629
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK