Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
18 września 2018

 
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (patrz załaczniki)
 
 
18/09/2018    S179   - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2018/S 179-406703

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu
7660006550
ul. Janowiecka 100
Wągrowiec
62-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Lewandowska
Tel.: +48 672622661
E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl
Faks: +48 672620126
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mpwik-wagrowiec.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

 

Numer referencyjny: 1/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

 

Zamówienie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Umowa na roboty budowlane (Kontrakt) jest realizowana w oparciu Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Części II i III SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252127
71300000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Wągrowiec

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Umowa na roboty budowlane (Kontrakt) jest realizowana w oparciu Warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Części II i III SIWZ.

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zakresu robót będącego przedmiotem zamówienia, tj. robót branży konstrukcyjno-budowlanej i technologicznej oraz AKPiA.

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie).108 ze zm.). We wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Część II SIWZ, określono zasady dokumentowania zatrudnienia takich osób, uprawnienia Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli realizacji powyższego obowiązku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP.

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

 

1. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania nie przekroczy 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, do złożenia ofert.

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełnią warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę w ramach selekcji prowadzonej w oparciu o następujące kryteria (Wykonawca wskaże we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu informacje umożliwiające przyznanie przez Zamawiającego punktów w ramach kryteriów selekcji):

1) liczba zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.1) IDW, w sposób następujący: za każde kolejne zamówienie powyżej minimalnego wymogu określonego w warunku wykonane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 15 pkt, łącznie jednak nie więcej niż 60 pkt;

2) doświadczenie osoby na stanowisku technologa ds. oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.3) lit. f) IDW, w sposób następujący: za każde następne zamówienie, ponad warunek określony dla technologa Wykonawca otrzyma 10 pkt. nie więcej jednak niż 20 pkt.

3) Za każdą pełną liczbą 10 pracowników, o której mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.2) IDW powyżej 30 pracowników w każdym roku, Wykonawca otrzyma 10 pkt., łącznie jednak nie więcej niż 20 pkt.

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów, o kolejności decydować będzie liczba zamówień, o których mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt 3.1) IDW w ten sposób, że wyższą lokatę otrzyma Wykonawca, który zrealizował największą liczbę zamówień, a Wykonawcy którzy zrealizowali i przedstawili mniejszą liczbę zamówień, odpowiednio kolejne, niższe lokaty.

4. Zamawiający będzie stosował art. 22a PZP tylko i wyłącznie w celu umożliwienia Wykonawcy wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w ramach selekcji, o której mowa wart. 51 ust. 2 PZP (nie będzie przyznawał punktów).

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

POIS.02.03.00-00-0061/17-00

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

W przypadku, jeśli umowa lub inna wartość została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dz. U. U. E., a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, którego wzór określono w Załączniku 1 do IDW, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a PZP;

2) pełnomocnictwo;

3) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojego wniosku, składanego w formie pisemnej. Treść wniosku może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wydanym m.in. na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ.

Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

Zamawiający oczekiwać będzie wypełniania przez Wykonawcę informacji ujętych w następujących częściach oraz sekcjach JEDZ:

1) Cześć II;

2) Część III – sekcja A, B, C, D;

3) Część IV – sekcja B, C;

4) Część V;

5) Część VI.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. JEDZ należy przesłać przed upływem terminu składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ.

5. W terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zaleca się sporządzenie oświadczenia na wzorze, który stanowi Załącznik 2 do IDW.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

I. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 mln zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnęli średni roczny obrót w wysokości co najmniej 30 mln PLN;

3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 mln PLN.

UWAGA:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ppkt 2.1)-2.3) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

2. W przypadku, jeśli wartość została wyrażona w walucie innej niż złoty, przeliczenia wartości należy dokonać z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w tym dniu nie określono takiego kursu, z zastosowaniem średniego kursu NBP z następnego najbliższego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wn. o dopuszcz. do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej: 2 roboty budowlane obejmujące budowę/rozbudowę/przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych każda o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d, w tym co najmniej 1 w formule zaprojektuj i wybuduj.

UWAGA:

1. Nie dopuszcza się możliwości przedstawienia 1 zamówienia, na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zam. warunki określone w pkt 1) co najmniej 1 z wykonawców musi spełniać samodzielnie.

2) u których wielkość średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebność kadry kierowniczej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wn. o dopuszcz. do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wynosiła nie mniej niż 30 pracowników, w każdym z tych lat;

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zamów. warunek określony w pkt. 2) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej C.D:

3) skierują do realizacji zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem, tj.:

a) Przedstawiciel Wykonawcy (1 os.): Wykształcenie wyższe budowlane, posiadający co najmniej 10 lat dośw. zawodowego w branży budowlanej w zakresie zarządzania kontraktami (jako Przedstawiciel Wykonawcy/Kierownik Projektu/Kierownik Kontraktu/Kierownik Budowy), w tym przy realizacji przynajmniej 2 kontraktów o wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN brutto każdy.

b) Projektant branży inżynierii środowiska (1 os.):Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-lat dośw. zawodowego w projektowaniu instalacji i sieci sanit., w tym funkcji projektanta, Uprawn. budowlane do projektowania b. o. w specjalności instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz dośw. przy wykonaniu co najmniej 2 projektów branży sanitarnej zadania polegającego na budowie/przebudowie/rozbudowie lub modernizacji oczyszcz. ścieków, w tym co najmniej 1 zadanie obejmujące projekt branży sanitarnej budowy/przebudowy/rozbudowy lub modernizacji oczyszcz. ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d wraz z uzyskaniem prawomocnego, ostatecznego pozwolenia na budowę;

c) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej (1 os.):Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-lat dośw. zawodowego w projektowaniu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, oraz uprawn. budowlane do projektowania b. o. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz dośw. przy wykonaniu co najmniej 2 projektów budowy/przebudowy/rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmujące projekt budowy/przebudowy/rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d wraz z uzyskaniem prawomocnego, ostatecznego pozwolenia na budowę;

d) Projektant branży elektrycznej i AKPiA (1 os.): Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-lat dośw. zawodowego w projektowaniu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji procesów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków komunalnych, oraz uprawn. budowlane do projektowania b. o. w specjalności instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz dośw. przy wykonaniu co najmniej 2 projektów branży elektrycznej w zadaniu polegającym na budowie/przebudowie/rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej jedno zadanie obejmujące projekt budowy/przebudowy/rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d wraz z uzyskaniem prawomocnego, ostatecznego pozwolenia na budowę;

e) Kierownik Budowy (1 os.): Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10 lat dośw. zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót, oraz uprawn. budowlane do kierowania robotami b. o. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5 lat dośw. na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d, dla których uzyskano decyzję na użytkowanie. Zamówienia muszą być zakończone wydaniem co najmniej Świadectwa Przejęcia lub dokumentem równoważnym (protokół odbioru);

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej C.D:

f) Technolog ds. oczyszczania ścieków komunalnych (1 os.): Wykształcenie wyższe, dośw. na stanowisku technologa oczyszczania ścieków komunalnych lub specjalisty ds. rozruchu przy realizacji co najmniej 2 zamówień: co najmniej jedno polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, jedno polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d. Zamówienia muszą być zakończone wydaniem co najmniej Świadectwa Przejęcia lub dokumentem równoważnym (protokół odbioru).;

g) Kierownik robót elektrycznych (1 os.): Wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami b. o. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5 lat dośw. na stanowisku Kierownika Budowy lub kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d, dla których uzyskano decyzję na użytkowanie. Zamówienia muszą być zakończone wydaniem co najmniej Świadectwa Przejęcia lub dokumentem równoważnym (protokół odbioru),

h) Specjalista ds. rozliczeń (1 os.): Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie dośw. zawodowe w rozliczaniu inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym dośw. przy rozliczaniu co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na wartość co najmniej 20 mln brutto.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone powyżej w odniesieniu do personelu Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

2. Osoby proponowane na wskazane powyżej stanowiska powinny dodatkowo posiadać biegłą znajomość j. polskiego lub też Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie na własny koszt tłumacza j. polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, Wykonawcą robót a personelem Wykonawcy.

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji.

4. Jeśli w treści warunku odwołano się do doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki etc.) w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła różne funkcje lub uzyskała doświadczenie w ramach różnych inwestycji nie będzie sumowany.

5. Do okresu dośw. danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji (świadczenia usług, wykonywania obowiązków) w czasie przypadającym na tzw. okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.

6. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie poszczególnych specjalności wskazuje na przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1332); tym niemniej Zamawiający będzie brał pod uwagę także odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający będzie honorował także uprawnienia do wykonywania danej działalności, które zostały uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65.).

 

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) PZP, z wyłączeniem przesłanek, o których mowa w art. 133 ust. 4 PZP (wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP).

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP,

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) PZP.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

 

Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN) przed upływem terminu składania ofert określonym w zaproszeniu do składania ofert.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wniesienia, najpóźniej przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

 

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa – szczegółowe warunki zawiera Część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy ci przedstawią umowę regulujące zasady ich współpracy.

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 02/11/2018
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 .7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji – dokumenty wymienione w:

1.1) § 2 ust. 2 pkt 3;

1.2) § 2 ust. 2 pkt 2;

1.3) § 2 ust. 2 pkt 4;

1.4) § 2 ust. 4 pkt 1;

1.5) § 2 ust. 4 pkt 8;

1.6) § 2 ust. 4 pkt 10;

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć dokumenty w/w w stosunku do tych podmiotów.

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – dokumenty wymienione w:

2.1) § 5 pkt 1 - w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP;

2.2) § 5 pkt 2;

2.3) § 5 pkt 3;

2.4) § 5 pkt 4;

2.5) § 5 pkt 6;

2.6) § 5 pkt 9;

2.7) § 5 pkt 5.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) – dokument wymieniony w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP;

2) ust. 1 pkt 2) ppkt 2.2) – 2.4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2.1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) ppkt 2.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 3 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy PZP.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2018
 
PFU-1 872.645 kB Rejestr zmian
PFU-2 1.569 MB Rejestr zmian
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2018-09-18 12:44
przez: Magdalena Lewandowska
Ostatnio edytowany: 2019-09-10 10:31
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 4024
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK