ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
18 kwietnia 2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-04-2019

Numer ogłoszenia

1180702

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100 lub przesłać przesyłką kurierską pod ww. adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.04.2019 r. do godz. 10:00 Czasu lokalnego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

osoby wskazane w Zapytaniu ofertowym - część I - Instrukcja dla Wykonawców

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/17.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.mpwik-wagrowiec.pl

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: wągrowiecki Miejscowość: Wągrowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/17.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach Projektu: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0061/17.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego:
http://bip.mpwik-wagrowiec.pl
tj. Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia:
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy
2. Suplement do PFU.

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Projektowanie:
1. Dla obiektu oczyszczalni ścieków przy ul. Skockiej 55:
⎯ Koncepcja programowo-przestrzenna - w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu
⎯ Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę - w terminie maks. do 7 miesięcy od podpisania kontraktu.
⎯ Opracowanie dokumentacji Wykonawczej - w terminie maks. do 9 miesięcy od podpisania Kontraktu.
2. Dla kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada wraz z modernizacją i rozbudową przepompowni przy ul. Klasztornej:
⎯ Koncepcja programowo-przestrzenna - w terminie maks. do 3 miesięcy od podpisania kontraktu.
⎯ Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę - w terminie maks. do 10 miesięcy od podpisania kontraktu.
⎯ Opracowanie dokumentacji Wykonawczej - w terminie maks. do 12 miesięcy od podpisania Kontraktu
Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonywanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, ale nie dłuższym niż do dnia 30.09.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Potencjał techniczny

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część II- Wzór Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - Waga - 80
2. Doświadczenie w projektowaniu w okresie ostatnich 10 lat – doświadczenie Głównego Projektanta - Waga - 20

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Wykluczenia

Szczegółowe informacje zawarte w załączniku Zapytanie ofertowe - Część I - Instrukcja dla Wykonawców.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WĄGROWCU

Adres

Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

wielkopolskie , wągrowiecki

Numer telefonu

508-100-194

Fax

67 262 01 26

NIP

7660006550

Tytuł projektu

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0061/17-00
 
UWAGA !!!
ZMIANA z dnia 25.04.2019 r. INFORMACJE  O OGŁOSZENIU, IDW i WZÓRU UMOWY - w załącznikach poniżej.
 
PFU 469.465 kB Rejestr zmian
IDW 7.489 MB Rejestr zmian
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2019-04-18 14:53
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2019-09-10 10:32
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 1916
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK