Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
31 grudnia 2020

Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
1 / 11
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642958-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Wągrowiec: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2020/S 255-642958
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE


Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

Krajowy numer identyfikacyjny: 7660006550

Adres pocztowy: ul. Janowiecka 100

Miejscowość: WągrowiecKod NUTS: PL411 Pilski Kod pocztowy: 62-100 Państwo: Polska

E-mail: magdalena.lewandowska@mpwik-wagrowiec.pl

Tel.: +48 672622661 Faks: +48 672620126

Adresy internetowe: Główny adres: http://mpwik-wagrowiec.pl/
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mpwik-wagrowiec.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://mpwik-wagrowiec.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)
Główny przedmiot działalności
Sektor wodny
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu
II.1.2)
Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wągrowcu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III – Opis przedmiotu zamówienia.
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
1 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
2 / 11
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223200 Roboty konstrukcyjne
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232460 Roboty sanitarne
45252200 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45255600 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wągrowiec
II.2.4)
Opis zamówienia:
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
2 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
3 / 11
Zakres rzeczowy Zadania obejmuje:
1. Przebudowę/rozbudowę/remont obiektów istniejących:
a) budynek obsługi – budynek sterowni [1A], budynek odwadniania [1C];
b) budynek energetyczny [2];
c) zbiornik retencyjny [17];
2. Budowę obiektów nowych:
a) budynek obsługi – budowa łącznika [1B];
b) budynek techniczny [3];
c) reaktor biologiczny [4A, 4B];
d) osadniki wtórne [5A i 5B];
e) wiata sitopiaskownika [6];
f) komora rozdziału [7];
g) zbiornik ścieków dowożonych [8];
h) punkt zlewny wraz z tacą ekologiczną [9];
i) budynek odwadniania osadów [10];
j) silos na wapno [11];
k) zbiornik osadu nadmiernego [12];
l) stacja PIX i ZŹW [13];
m) stacja podczyszczania osadu ze studzienek miejskich [14];
n) wiata na osad [15];
o) stacja mycia wozów asenizacyjnych [16];
p) przenośna stacja poboru prób [18];
q) pompownia wody technologicznej [21];
r) pompownia ścieków lokalnych I [22];
s) pompownia ścieków retencjonowanych [23];
t) komora pomiarowa ścieków oczyszczonych [24];
u) studnia rozdziału ścieków [25A];
v) studnia zbiorcza ścieków [25B];
w) pompownia flotatu [26];
x) komora zasuw [29];
y) pompownia ścieków lokalnych II [30];
z) biofiltr [31];
3. Likwidacja obiektów istniejących:
a) istniejący zbiornik [19];
b) istniejąca pompownia osadu [27];
c) istniejące poletka osadowe [32];
d) istniejące laguny osadowe [33A, 33B] – poza częścią ścian oporowych zewnętrznych;
e) istniejące 2 poletka osadowe – nieczynne [34];
f) istniejący silos na wapno [35];
g) rozbiórka fragmentów betonowych kanałów otwartych napowietrznych;
h) rozbiórka fragmentów betonowego kanału otwartego naziemnego;
4. Wyposażenie technologiczne obiektów:
a) Bloku pompowni ścieków lokalnych z sitopiaskownikiem, w którym przewidziano m.in.: pompownię ścieków lokalnych I, wiatę z sitopiaskownikiem i układem płukania skratek i piasku, pompownię ścieków lokalnych II;
b) bloku zlewni nieczystości płynnych, w skład, którego wchodzić będzie kompletna stacja zlewna;
c) podziemnej komory rozdziału;
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
3 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
4 / 11
d) bloku dwóch wielofunkcyjnych reaktorów biologicznych;
e) bloku dmuchaw składający się z dwóch ciągów technologicznych;
f) bloku osadników wtórnych składający się dwóch osadników radialnych ze zgarniaczami;
g) komory pomiarowej ścieków oczyszczonych wyposażonej w przepływomierz elektromagnetyczny;
h) bloku pompowni recyrkulacji osadu recyrkulowanego i nadmiernego opartego o dwa ciągi technologiczne;
i) pompowni flotatu z osadników wtórnych;
j) bloku pompowni wody technologicznej;
k) zbiornika osadu nadmiernego;
l) bloku zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadu (prasa ślimakowa);
m) stacji dozowania PIX;
n) stacji dozowania ZŹW;
o) bloku retencji ścieków surowych;
5. W ramach sieci międzyobiektowych – wykonanie:
— rurociągów ścieków surowych,
— rurociągów ścieków oczyszczonych mechanicznie,
— rurociągów ścieków oczyszczonych,
— rurociągów wody technologicznej,
— rurociągów osadu nadmiernego,
— rurociągów osadu recyrkulowanego,
— rurociągów osadu zagęszczonego,
— kanalizacji wewnętrznej, w tym rurociągi wód nadosadowych, osadu pływającego (flotatu),
— rurociągi sprężonego powietrza,
— rurociągi C.O preizolowane,
— rurociągi wody wodociągowej;
6. Przebudowę przyłącza gazowego;
7. Wykonanie instalacji wewnętrznych w poszczególnych obiektach:
— instalacje sanitarne,
— sieci i instalacje wody czystej,
— instalacje kanalizacji wewnętrznej,
— wentylacja,
— instalacje ogrzewania,
— instalacja gazu ziemnego,
— klimatyzacja,
— wyposażenie w ramach ochrony przeciwpożarowej;
8. Zagospodarowanie terenu, a w tym:
— budowa fragmentu ogrodzenia terenu wraz z montażem bram z napędem,
— budowa opasek wokół projektowanych obiektów,
— przebudowa, rozbudowa i remont dróg wewnętrznych i placów manewrowych wraz z budową miejsc parkingowych oraz z wydzielonym miejscem gromadzenia odpadów stałych,
— budowa nasypów budowlanych wraz ze skarpami, ściankami oporowymi, schodami terenowymi i makroniwelacją terenu;
9. Oznaczenie obiektów, rozruch technologiczny, szkolenia obsługi OŚ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
4 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
5 / 11
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu, realizowanego w ramach działania 2.3 Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020. POIS.02.03.00-00-0061/17-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty i oświadczenia składa każdy z wykonawców):
a) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
5 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
6 / 11
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 1282);
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dotyczy to także dokumentów możliwych do uzyskania bezpośrednio za pomocą bezpłatnych baz danych dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi które, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez Wykonawcę,
4) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów oraz oświadczeń wymienionych pkt 1 lit. a–g.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zawarto w SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 15 000 000,00 PLN.
W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunki.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane, tj. polegające na budowie i/
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
6 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
7 / 11
lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków o przepustowości każdej z nich min. Qdśr 3.000,0 m3/d i o wartości przynajmniej jednej z nich w kwocie min. 20 000 000 PLN brutto.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dot. doświadczenia określone powyżej, o których mowa w lit. a, co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać samodzielnie, lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
b) 1 osobą wykonującą czynności przedstawiciela Wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:
− wykształcenie wyższe techniczne,
− co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej przy realizacji kontraktów, w tym przy realizacji przynajmniej jednego kontraktu dotyczącego budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy i/lub remoncie i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto realizowanego w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski;
c) 1 osobą wykonującą czynności kierownika budowy, posiadającą następujące kwalifikacje:
− łącznie co najmniej co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d i wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć pełnienie samodzielnej funkcji technicznej od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego.
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą następujące kwalifikacje:
− łącznie co najmniej co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d i wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto,
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
e) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą następujące kwalifikacje:
− łącznie co najmniej co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d i wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć pełnienie samodzielnej funkcji technicznej od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
7 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
8 / 11
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej cd.:
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
f) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót sanitarnych, posiadającą następujące kwalifikacje:
− łącznie co najmniej co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d i wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto. Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć pełnienie samodzielnej funkcji technicznej od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego.
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
g) 1 osobą wykonującą czynności kierownika rozruchu technologicznego, posiadającą następujące kwalifikacje:
− łącznie co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego jako specjalista i/lub kierownik rozruchu / technolog, w tym doświadczenie na stanowisku technologa oczyszczania ścieków komunalnych lub specjalisty ds. rozruchu przy co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym co najmniej jedno o przepustowości średniodobowej co najmniej Qśrd=3000 m3/d i wartości min. 20 000 000,00 PLN brutto;
h) 1 osobą wykonującą czynności kierownika robót drogowych, posiadającą następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Uwaga:
1. Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 j.t.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117).
2. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to ważne uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
3. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana.
4. Jeśli w treści warunku odwołano się do lat doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki etc.) w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła różne funkcje lub uzyskała doświadczenie w ramach różnych inwestycji nie będzie sumowany.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
8 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
9 / 11
Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej cd.:
5. Do okresu doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji (świadczenia usług, wykonywania obowiązków) w czasie przypadającym na tzw. okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi. Wskazane zamówienia muszą być zakończone wydaniem co najmniej Świadectwa przejęcia lub dokumentem równoważnym (protokół odbioru).
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunki określone w lit. b–h.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.1.4)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) wykaz usług wykonanych;
c) wykaz robót budowlanych;
d) wykaz osób.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarto w SIWZ.
III.1.6)
Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 250 000,00 PLN.
III.1.8)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania zamówienia i termin gwarancji. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi część II SIWZ.
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych w II części SIWZ – Wzór umowy.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
9 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
10 / 11
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Wągrowcu, ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez stronę miniPortal i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Kompletna oferta winna zawierać:
1) formularz Oferty, Załącznik nr 1 do IDW, 2) załącznik do oferty 1A (FIDIC);
3) wyceniony Wykaz cen;
4) JEDZ;
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
6) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
7) zobowiązanie podmiotów trzecich – (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
10 / 11
Dz.U./S S255
31/12/2020
642958-2020-PL
11 / 11
Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/25/WE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV formularza ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ tych podmiotów.
Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ podwykonawców, którzy nie są podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaAdres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaAdres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020
31/12/2020S255
https://ted.europa.eu/TED
11 / 11

 

UWAGA !!!

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - TERMINY WIZJI LOKALNEJ

 

UWAGA !!! - 21.01.2021 roku

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWA INFORMACJA  w zał.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - 21.01.2021 (DZ/381/2021) w zał.

 

UWAGA !!! - 05.02.2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - 05.02.2021 (896/21) w zał.

 

UWAGA !!! 10.02.2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - TERMINY WIZJI LOKALNEJ (983/21)

 

UWAGA !!! - 17.02.2021 roku

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWA INFORMACJA  w zał.

 

Zmiana treści SIWZ - 17.02.2021 (1140/21) w zał.

 

UWAGA !!! - 26.02.2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - 26.02.2021 (1653/21) w zał.

 

UWAGA !!! - 04.03.2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - 04.03.2021 (1761/21) w zał.

Wykaz_Cen-Wykaz cen, v.2-obowiązujący-04.03.2021 w zał.

 

UWAGA !!! - 08.03.2021 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - 08.03.2021 (1903/21) w zał.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w zał.

na zadanie pn. : Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu

(oznaczenie sprawy 1/2020)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (załącznik)

w postępowaniu o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Kontraktu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu"

 
PPR 9.670 MB Rejestr zmian
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 2020-12-31 11:18
przez: Hubert Sielewicz
Ostatnio edytowany: 2021-04-13 13:47
przez: Hubert Sielewicz
Liczba wyświetleń: 5679
© MPWIK Wągrowiec
Projekt i realizacja MYKK